Privalomasis statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas

Privalomasis statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas atlygina žalą, patirtą statant, rekonstruojant ar griaunant statinį.

Statybos darbų draudimo apsauga:

 • Draudimo objektas- draudėjo turtiniai interesai, susiję su apdraustojo turto sugadinimu, sunaikinimu arba praradimu dėl draudžiamojo įvykio;
 • Nuostoliai atlyginami staigiai ir netikėtai sugadinus, sunaikinus arba praradus apdraustą turtą draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

Civilinės atsakomybės draudimo apsauga:

 • Draudimo objektas- draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado galiojant draudimo sutarčiai ir šalių nustatytu draudimo apsaugos laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos, dėl galiojant draudimo sutarčiai atliekamų ir (arba) atliktų apdraustų darbų.
 • Nuostoliai atlyginami draudėjui arba draudikui galiojant draudimo sutarčiai ir šalių nustatytu draudimo apsaugos laikotarpiu reikalavimo atlyginti trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl draudėjo  ir (arba) apdraustojo atliekamų ir (arba) atliktų apdraustų darbų pateikimo.

Tokios rizikos galima išvengti apsidraudus statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu. Ypač dabar, kai ši apsauga tapo privaloma: nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje daugelis statybos darbų turi būti apdrausti.

Papildomai galima apsidrausti:

 • Aptarnavimo laikotarpį (garantinį terminą);
 • Statybos darbų aikštelės įrangą;
 • Esamą turtą- statytojo valdomą ar jam priklausantį turtą, esantį draudimo vietoje, prieš pradedant vykdyti statybos darbus;
 • Papildomas išlaidas, skirtas nuostoliams, atsiradusiems dėl draudžiamojo įvykio pašalinti (priemokas už viršvalandžius, darbą vakarais ir nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, būtinų krovinių pagreitinto pristatymo išlaidas, išlaidas ekspertams už nuostolio dydžio ar įvykio priežasties nustatymą);
 • Transportavimą- kai apdraustam turtui padaryta žala jį gabenant į draudimo vietą sausumos transportu.

Kokiais atvejais statybos draudimas neprivalomas?

 • Atliekant įrangos montavimo darbus;
 • Paprastos konstrukcijos statiniams (paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai);
 • Atliekant paprastą remontą;
 • Atliekant griovimo darbus (šiuo atveju privaloma drausti tik civilinę atsakomybę).

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo arba kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m., gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D

Reikia konsultacijos? Susisiekite su mūsų draudimo ekspertais: