Laidavimo draudimas

Laidavimo draudimas- tai būdas sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti.

Laidavimo draudimu apdraudžiamos įmonės prievolės / įsipareigojimai nuo šių rizikų:

  • Pasiūlymo laidavimas- atlygina nuostolius, kuriuos patirtų užsakovas, jeigu draudėjas atsiimtų savo pasiūlymą, atsisakytų sudaryti sutartį, nepateiktų sutarties atlikimo laidavimo ar laiku neatvyktų sudaryti sutarties;
  • Atlikimo laidavimas- garantuoja užsakovui, kad bus sumokėta laidavimo rašte numatyta laiduojama suma, jeigu draudėjas neįvykdys sutartyje numatytų savo pareigų;
  • Išankstinio apmokėjimo laidavimas- garantuoja, kad naudos gavėjas (užsakovas), atgaus sumokėtą avanso sumą, jeigu avansu sumokėti pinigai bus panaudoti ne pagal paskirtį, sutarties sąlygas;
  • Garantinio laikotarpio laidavimas- atlygina užsakovo nuostolius, dėl draudėjo neįvykdytų įsipareigojimų draudimo sutartyje nurodytu garantiniu laikotarpiu.

Sudarant įsipareigojimų muitinei įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, draudikas apdraudžia Jūsų įsipareigojimus nuo šių rizikų:

  • Įsipareigojimus sumokėti muitinės apskaičiuotus ir muitinės nustatytam terminui atidėtus mokesčius už importuojamas prekes;
  • Įsipareigojimus dėl muitinio tranzito procedūros įvykdymo- garantija naudojama pervežant muitinės prižiūrimas prekes iš vienos muitinės įstaigos į kitą, garantuojant tranzito procedūros prievolių įvykdymą (prekių pristatymą laiku į paskirties muitinės įstaigą).
  • Kitų su prekėmis susijusių muitinės procedūrų, ar muitinės sankcionuotų veiksmų.

Specialūs pasiūlymai išduodant Bendrąsias garantijas atliekant muitinės procedūras- Muitinio sandėliavimo, Laikinojo saugojimo, Muitinio tranzito, Išleidimui laisvai cirkuliuoti (importas), Laikinojo įvežimo perdirbti ir kt. muitinės procedūroms.

Reikia konsultacijos? Susisiekite su mūsų draudimo ekspertais: